Sök
Stäng denna sökruta.
Detta behöver du veta om bergvärme och installation av grundvattenpump

Date

Grundvatten-värmepumpar och brunnar
På grund av de konstanta grundvattentemperaturerna på 8-11 ° C i Tyskland året runt, beroende på de hydrogeologiska förhållandena på plats, kan grundvatten vara en energiskt effektiv värmekälla. I bosättningsområden är grundvattentemperaturerna ännu något högre.
Två brunnar cirka 20 meter djupa krävs. Grundvattnet pumpas till ytan av en brunn. Värmen från grundvattnet överförs dit innan vattnet återförs till marken via en svällande brunn. Brunnssystem kräver en viss mängd underhåll och filtrerar ofta filteranordningar som är utformade för att förhindra att främmande ämnen i vattnet täpper upp.
Grundvattenvärmepumpar kan vanligtvis endast ställas in ekonomiskt i en minimistorlek (cirka 38 kW värmebehov). Då är de emellertid mycket billiga på grund av de relativt höga värmeutgångarna per brunn. Grundvattenvärmepumpar är därför ett intressant alternativ för större byggnader. Om det finns tillräckligt med grundvatten tillgängligt kan ett grundvattenbrunnssystem i anslutning till värmepumpar också användas för att förse hela bostadsområden.

Hur väljer jag företag för borrning och installation av bergvärme runt Stockholm?
För att säkerställa korrekt utförande bör du se till att när du väljer företag så ska det ha certifierats i enlighet med DVGW-kalkylbladet W 130 eller W 130 – 3. Denna certifiering krävs vanligtvis i anmälan till lägre vattenmyndighet och är också en förutsättning för subventioner på minst 40 000 kronor. Arbetet bör också åtminstone uppfylla standarderna i VDI-riktlinje 4630. Referenser från företaget kan naturligtvis också ge en ytterligare kvalitetsindikation. Eftersom arbetet är mycket komplicerat rekommenderas också övervakning av ett externt teknikkontor, som också kan kontrollera fakturan och utföra korrespondens med myndigheterna.
Kan geotermisk energi spara energi?
Med konventionell förbränningsvärme kan en förlust på cirka 20% förväntas på grund av systemet. Däremot inträffar inga betydande värmeförluster när värme utvinns från geotermisk energi. Den övergripande energibalansen är mycket bättre än med fossila bränslen, eftersom hela ”ekologiska ryggsäcken” på de långa transportvägarna elimineras. Produktionskedjan för värmeproduktion och elproduktion är extremt kort eftersom det inte finns något mellansteg i uppströms eller nedströmslagring. (Uppströmslagring: lagring av kol, olja, kärnbränslen, reservoarer; nedströmslagring: batterier, pumplagring, reservkraftverk)

Hur mycket utrymme tar geotermisk användning?
Väldigt lite. Det mesta av anläggningen är dold från sikten. Vanligtvis visar endast skyddet närvaron av ett djupt hål. Storleken på utrustningen ovan mark liknar konventionella förbränningssystem. Geotermiska sondsystem tar till och med betydligt mindre utrymme eftersom tankrummen helt elimineras. Med dagens standardborrningstekniska riktning kan flera hål sänkas till olika målområden för petrotermiska anläggningar från en och samma borrade hål. Ett virvar av jordvattenledningar över marken, som är känt från vissa klassiska geotermiska anläggningar, är en inte aktuellt i dagens samhälle. Till exempel så är tar anläggningarna minimal plats vid installationer av bergvärme i Göteborg nu mera.

Utgör djup geotermisk energi hälsorisker från radioaktivitet och föroreningar?
I diskussioner om geotermiska projekt uppstår alltid frågan om det finns hälsorisker från den avgivna ångan, materialet som används eller från risken för brand och explosion. Ånga ses ofta på bilder av den geotermiska växten. Vid normal drift sker detta dock endast i undantagsfall. Till exempel använder vissa geotermiska anläggningar vatten för att kyla de värmeöverföringsvätskor som används i kraftverket. Ånga ångor kan också ses under det första termiska vattentestet eller vid rengöring av de färdigställda hålen.
En annan oro är att djupa geotermiska system ”strålar” eller transporterar radioaktivt material till ytan. I princip finns det naturlig radioaktivitet överallt i världen. Exempel på mätningar i geotermiska anläggningar har visat att radioaktivitet praktiskt taget är försumbar. De radioaktiva värdena i det termiska vattnet är så låga att ett skyddsavstånd på några centimeter i företagets lokaler är tillräckligt för att skydda besökargrupper och arbetare. Systemets delar är försedda med lämpliga markeringar på golvet. Förbrukningsmaterial som filterdukar från anläggningarna bortskaffas ordentligt i deponier för farligt avfall.

Mer
Bloggar